About the Journal

Maqaan,’ Jornaalii kanaa Jornaalii Dilbii Qorannoo’ (Journal of Accumulated Knowledge Resources) jedhama. Bakka bu’een (Brand) jornaalichaa Afaan Oromootiin “JDQ”, kan Afaan Inglizii “JAKR”, jedha. Jornaaliin kun guddina afaan, aadaa, seenaa, saayinsiifi oguma dhugoomsuuf yaadamee sadarkaa idiladdunyaatti hundeeffame. 

Announcements

Current Issue

Vol. 1 No. 2 (2023): Joornaalii Dilbii Qorannoo (JDQ) Volume 1 Issue 2
					View Vol. 1 No. 2 (2023): Joornaalii Dilbii Qorannoo (JDQ) Volume 1 Issue 2

A Peer-reviewed Official International Journal of Wallaga University, Ethiopia.
Joornaalii Dilbii Qorannoo
Published:  July–Dec. 2023, 1(2) 
ISSN: 2521- 8336 (Print) and 3005-7647 (Online)

Published: 2023-12-20

Articles

 • Faana Dhooftummaa Suuryaadaa Barwalaloowwan Oromoo: “Anaan’yaa”fi “Obomboleettii” Keessattii

  Hirphaa Baqqalaa, Tashoomee Egeree, Magarsaa Dhinsaa
  1-16
  DOI: https://doi.org/10.20372/jdq.v1i2.878
 • Ga’ee Geerarsi Eenyummaa Waloo Ijaaruu Keessatti Qabu

  Waaqgaarii Tasfaayee, Waaqtola Waaqjira, Guddataa Abdiisaa
  17-36
  DOI: https://doi.org/10.20372/jdq.v1i2.879
 • Xiinxala Fakkoommii Wantota Aadaa Oromoofi Wantotaa Duudhaalee Filataman Keessatti Itti Dhimma Ba’amanii: Eebba, Abaarsaafi Kakaa

  Magarsaa Dhinsaa
  37-59
  DOI: https://doi.org/10.20372/jdq.v1i2.881
 • Xiinxala Ergaa Geerarsa Dinagdee Oromoo Jimmaa Jaawwii

  Dajanee Galataa, Taaddasaa Jaallataa, Guddataa Abdiisaa
  60-72
  DOI: https://doi.org/10.20372/jdq.v1i2.882
 • Yoomessa Taphni Ijoollee Oromoo Maccaa keessatti Taphatamu

  Hundumaa Dabalii, Taaddasaa Jaallataa, Waaqtola Waaqjira
  73-97
  DOI: https://doi.org/10.20372/jdq.v1i2.883
 • Sakatta’a Ga’umsa Raawwii Leenjistootaafi Dhiyaannaa Qulqullina Leenjii Dubbarree, Leenjifamtootaa Tajaajila Duraa Milkeessuu Irratti Kolleejjii Barnotaa Barsiisotaa xiyyeeffachuun

  Margaa Gammadaa
  98-116
  DOI: https://doi.org/10.20372/jdq.v1i2.916
View All Issues

Jornaaliin kun guddina afaan, aadaa, seenaa, saayinsiifi oguma dhugoomsuuf yaadamee sadarkaa idiladdunyaatti hundeeffame. Akka addunyaattis Jornaalii Afaan Oromootiin qophaa’e isa jalqabaati.